Doelstelling - Wie zijn wij - BigStep

De Stichting BigStep heeft twee doelstellingen:

 Doelstelling 1:

De Stichting heeft als doel het initiëren, stimuleren en begeleiden van onderwijs in nieuwe technologieën in gebieden met achterstandsituaties in Afrika, teneinde de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt aldaar te vergroten.

De Stichting wil deze doelstelling bereiken door het starten en begeleiden van projecten in Afrika waarbij de volgende stappen worden genomen:

1. Het in overleg met regionale overheden bepalen van het ontwikkelingsgebied en ontwikkelingsdoelstellingen

a. het mobiliseren en informeren van betrokkenen bij het project

b. het opzetten van een projectorganisatie in het betreffende ontwikkelingsgebied

c. het bepalen van de taken en verantwoordelijkheden van de regionale overheden en de leden van de projectgroep

 

2. Het bepalen en gereedmaken van een onderwijslocatie

a. het indien nodig bouwen van een onderwijslocatie of het aanbrengen van bouwkundige aanpassingen aan een bestaande locatie

b. het bepalen en aanbrengen van benodigde infrastructurele voorzieningen

c. het bepalen, aanschaffen/construeren en plaatsen van benodigd meubilair

d. het bepalen, aanschaffen, plaatsen en installeren van benodigde hard- en software

e. het bepalen en aanschaffen van benodigd lesmateriaal

f. het organiseren van het beheer en onderhoud van de computersystemen en randapparatuur

g. het bepalen en realiseren van overige noodzakelijk faciliteiten

 

3. Het begeleiden bij de uitvoering van het onderwijs in informatie- en communicatietechnologie

a. het ter beschikking stellen van expertise op het gebied van ICT-onderwijs

b. het geven van adviezen met betrekking tot nieuwe leeromgevingen

c. het geven van adviezen met betrekking tot gebruik en onderhoud informatiesystemen

d. het geven van voorlichting op het gebied van ICT-toepassingen

e. het geven van beroepenvoorlichting in de sectoren economie, administratie en ICT

 

4. Het realiseren van adequate informatievoorziening ten behoeve van de doelgroepen

a. het bekendmaken van de projecten op scholen in de regio

b. het publiceren in regionale kranten

c. het verzorgen van berichtgeving via regionale radio en televisie

d. het verzorgen van berichtgeving via internet

e. het realiseren en onderhouden van een informatieve internetsite: www.bigstep.nl

 

5. Het bewaken van de kwaliteit van de innovatieve projecten

a. het vaststellen van de fasering, de deeldoelen en het tijdpad

b. het organiseren van regelmatig voortgangsoverleg met de projectleden

c. het controleren op de naleving van de gemaakte afspraken

d. het periodiek toetsen aan de actualiteit van de gebruikte systemen en leermiddelen

 

6. Het stimuleren van samenwerkingsverbanden

a. tussen de verschillende projecten in Afrika

b. tussen de locale overheden en de projecten in Afrika

c. tussen de regionale bedrijven/instellingen en de projecten in Afrika

d. tussen organisaties/overheden in Nederland en de projecten in Afrika

 

De Stichting BigStep wil deze doelstelling zonder winstoogmerk en met grote inbreng en betrokkenheid van de plaatselijke Afrikaanse gemeenschap bereiken.

 

Doelstelling 2:

De Stichting heeft als doel het bestrijden van de werkloosheid in gebieden met achterstandsituaties in Afrika, door het starten en begeleiden van (kleinschalige) werkgelegenheidsprojecten, teneinde duurzame werkgelegenheid te creëren en armoede te bestrijden.

 

De Stichting wil deze doelstelling bereiken door het nemen van de volgende acties:

 

1. Het in overleg met regionale overheden bepalen van het werkgebied, de werkgelegenheidsdoelstellingen en de duurzaamheid van de te ondernemen activiteiten.

a. het bepalen van de werkgelegenheidseffecten op lange termijn

b. het mobiliseren en informeren van betrokkenen bij het project

c. het opzetten van een projectorganisatie in het betreffende werkgebied

d. het bepalen van de taken en verantwoordelijkheden van de regionale overheden en de leden van de projectgroep

 

 

2. Het bepalen van de bestemming van de opbrengsten van de arbeidsinspanningen

a. het bepalen van het afzetgebied van de producten

b. het begroten van de kosten van de productie

c. het bepalen van de kostprijs van de producten

d. het bepalen van de bestemming van de eventuele meeropbrengst

 

3. Het werven van arbeidskrachten voor de projecten

a. het bepalen van de doelgroep

b. het verdelen van de arbeidstaken

c. het vastleggen van de werkafspraken en beloning voor de werkzaamheden

 

4. Het bewaken van de kwaliteit en de duurzaamheid van de werkgelegenheidsprojecten

a. het vaststellen van de fasering, de deeldoelen en het tijdpad

b. het organiseren van regelmatig voortgangsoverleg met de projectleden

c. het controleren op de naleving van de gemaakte afspraken

d. het bewaken van de voortgang van het werkgelegenheidsproject

e. het toetsen aan de duurzaamheid van de ondernomen acties

 

5. Het realiseren van adequate informatievoorziening ten behoeve van de doelgroepen

a. het bekendmaken van de projecten bij verschillende overheden in de regio

b. het publiceren in regionale kranten

c. het verzorgen van berichtgeving via regionale radio en televisie

d. het verzorgen van berichtgeving via internet e. het realiseren en onderhouden van een informatieve internetsite: www.bigstep.nl

 

6. Het stimuleren van samenwerkingsverbanden

a. tussen de verschillende werkgelegenheidsprojecten in Afrika

b. tussen de locale overheden en de werkgelegenheidsprojecten in Afrika

c. tussen de regionale bedrijven/instellingen en de werkgelegenheidsprojecten in Afrika

d. tussen organisaties/overheden in Nederland en de werkgelegenheidsprojecten in Afrika

 

De Stichting BigStep wil deze doelstelling zonder winstoogmerk en met grote inbreng en betrokkenheid van de plaatselijke Afrikaanse gemeenschap bereiken.